Regulamin Sekcji Spadochronowej AZL

UWAGI WSTĘPNE

* Regulamin ma na celu możliwie równomierne rozłożenie pracy pomiędzy członków sekcji w celu umożliwienia
   organizacji skoków spadochronowych.
* Osoby, które z powodu braku uprawnień, umiejętności nie mogą wykonywać potrzebnych prac muszą wnieść
   stosowne opłaty.
* Instruktorzy, którzy organizują skoki spadochronowe są zwolnieni z opłat za skoki. Zobowiązani są jedynie do
   uiszczenia opłaty sekcyjnej 10 zł/m-c,  AZL 5 zł/m-c oraz AP 20 zł/m-c
* Rozliczenie za dodatkową działalność instruktorką: według indywidualnej umowy między skoczkami
   i instruktorem.

Szczegóły Regulaminu

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

1. Każdy skoczek sekcji zobowiązany jest do terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości:
* Opłata sekcyjna 10 zł./m-c;
* Opłata AZL 5 zł./m-c,
*Opłata AP 20 zł/m-c.

2. Pierwsza opłata za składki wynosi min za 3 m-ce z góry (3x15=45 zł).

3.Pierwsza opłata za składki do AP wynosi min 6 m-y z góry (6x20=120 zł)
4. Wpisowe 180 zł. - wpisowe obowiązuje członków sekcji, którzy zostali skreśleni z listy członków i ponownie
    starają się o członkostwo.*
5 Okres karencji dla członków skreślonych z listy wynosi 3 lata.)*
6. Wysokość opłat za skoki i szkolenie reguluje ustalony cennik zatwierdzony przez AZL.

)* w uzasadnionych przypadkach Zarząd Sekcji może odstąpić od zastosowania pkt. 3 i 4.

PRACE NIEZBĘDNE DO ORGANIZACJI SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

1. Każdy skoczek zobowiązany jest podczas organizacji skoków do pomocy przy:
* Przygotowanie samolotu do skoków
* Rozłożenie i złożenie startu spadochronowego
* Złożenia spadochronu po skokach
* Pozostawieniu po sobie porządku na starcie i w spadochroniarni.
2. Skoczek zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktorów odpowiedzialnych za prowadzenie skoków.


Zarząd Sekcji